Photo Rating Website
Index James Lisa Jakub Ćwiek Java Beans James Clark
Jak obliczyć wynagrodzenie

aaaasubiektywnie w obiektywieaaaa

Temat: chorobowe na 1/4 etatu
...500 - 13,71 % = 431,45 x 80 % = 345,16 345,16 : 30 = 11,51 Natomiast wynagrodzenie za czas przepracowany powinno być obliczone w/g zasad określonych w Rozp. MPiPS z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy § 11. 1. W celu obliczenia wynagrodzenia, ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał wynagrodzenie określone w art. 92 Kodeksu pracy, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 i otrzymaną kwotę mnoży przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby. Tak...
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=2900Temat: Pomoc w obliczeniu wynagrodzenia chorobowego
...dnia 08.10.09r.-jeden dzień. Chciałam zaznaczyć ze za wcześniejszy okres choroby przysługiwało mu 80%wynagrodzenia. Schody zaczynają sie gdy mam obliczyć chorobowe za dzień 08.10.09r. I tu też nasuwa sie pytanie czy będzie ono wypłacane ze środków ZUS czy pracodawcy? I czy w przypadku tego pracownika muszę uwzględnić przerwę miedzy jego chorobami nie przekraczającą 3 miesięcy kalendarzowych? W tym przypadku jaki będzie schemat obliczenia wynagrodzenia chorobowego?Proszę o pomoc. Pozdrawiam :?
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=2744


Temat: cena PILNE!!!
...płatniczym. Wówczas wydaje się dopuszczalne stosowanie w formularzu składników cenotwórczych okre?lonych w tysięcznych czę?ciach złotego o ile cena ostateczna (końcowa, wynik kalkulacji) płacona przez zamawiaj?cego, okre?lona zostanie z dokładno?ci? do dwóch miejsc po przecinku. Przyjmuje się bowiem, iż wskazane w formularzu ceny jednostkowe maj? jedynie znaczenie kalkulacyjne. S? więc mnożnikiem, który służyć ma do odpowiedniego obliczenia wynagrodzenia za wykonan? usługę, dostawę czy robotę budowlan?. Podobny pogl?d prezentuje orzecznictwo Zespołu Arbitrów w wyroku z dnia 3 kwietnia 2003 r. (Sygn. akt. UZP/ZO/0 - 356/03). Podkre?lić także należy, iż podanie przez oferentów cen jednostkowych okre?lonych w sposób sprzeczny z obowi?zuj?cym ustawodawstwem może niekiedy być jednak wynikiem niewła?ciwego okre?lenia przez zamawiaj?cego przedmiotu...
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=563


Temat: Egzekucja z wynagrodzenia i premii uznaniowej
Egzekucja z wynagrodzenia i premii uznaniowej   Witam Mam tego typu problem. Otrzymałem pismo od komornika aby zająć precownikowi wynagrodzenie - 50%. Pracownik zatrudniony jest na pół etatu więc obliczając wynagrodzenie uwzględniłem odpowiednią kwotę wolną i wyliczoną kwotę zajęcia przekazałem na konto komornika. Mam jednak problem, ponieważ spodziewamy się premii uznaniowej w tym miesiącu. Jak wygląda potrącenie z takiej premii skoro juz wcześniej wyliczyłem potrącenie od normalnego wynagrodzenia? Nigdzie nie mogę znaleźc odpowiedzi na ten temat (jednoznacznej) .. prosze napiszcie jak to wygląda z premią...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=82101


Temat: Zawód księgowa/księgowy
...księgowa/księgowy   Witam! Księgówki, moze mi pomożecie w sprawie wyliczania sredniego wynagrodzenia w przypadku zwolnienia lekarskiego?, będę wdzięczna. Otóż chodzi mi o to, czy jeśli pracownik chodzi dośc często na zwolnienia (np. w ciągu ostatniego półrocza, był na zwolnieniu raz w każdym miesiącu - to tak hipotetycznie), to w jaki sposób to się odbija na średnim miesięcznym wynagrodzeniu wyliczanym do obliczenia wynagrodzenia chorobowego, jaką kwotę należy brac pod uwagę wyliczając srednie mies. wyn u takiego "leniwca"? DziękI!
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=239322


Temat: wynagrodzenie urlopowe
Ja mam pytanie odnośnie obliczenia wynagrodzenia urlopowego. Do tej pory pracownica miała liczone wynagrodzenie jako średnią z trzech m-cy, czyli jeśli przez 3 m-ce zarobiła 7400 zł (podstawa +nagroda pieniężna różna w każdym m-cu) i przepracowała 480 godz to za 1 dzień urlopu dostała 123,33 zł (7400 : 480 * 8). A jak mam jej teraz policzyć wyn.url. jeśli od lipca ma umiarkowany st. niepełn. i pracuje po 7 godz? 7400 : 480 * 7 = 107.92 czyli mniej niż przedtem a...
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=2462


Temat: Stan surowy a sprawa w sądzie (potrzebna porada)
...art. 637 i art. 649 Szczególnie ciekawy w niejasnych sprawach wydaje się być artykuł 649. Cytat poniżej: W razie wątpliwości poczytuje się, iż wykonawca podjął się wszystkich robót objętych projektem stanowiącym część składową umowy. Niezły jest też artykuł 630 Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporządził zamawiający, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, może on żądać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych. Powodzenia w walce z...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=28435


Temat: Cena ryczałtowa w ofercie.
...rozmiaru lub kosztów prac (art. 632 § 1 k.c.). Z powyższego wynika, iż to wykonawcę obciąża ryzyko prawidłowego określenia wysokości swojego wynagrodzenia za wykonanie wszystkich niezbędnych prac wynikających z udostępnionej mu dokumentacji technicznej i projektowej. Załączony przez Zamawiającego do SIWZ kosztorys nakładczy należy w tej sytuacji traktować jedynie jako dokument pomocniczy, mający za zadanie ułatwić wykonawcom obliczenie wynagrodzenia. W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie ma podstaw do odrzucenia oferty firmy PPHU EFEKT Sp. z o.o. z powodu występujących w jej kosztorysie ofertowym - wykazanych przez Odwołującego - rozbieżności w stosunku do kosztorysu nakładczego w zakresie rodzaju wycenionych materiałów i ich ilości. Wybrany wykonawca w zamian za wynagrodzenie ryczałtowe...
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=7664


Temat: wypłacono za dużo, czy muszę oddawać???
...był odrębny przelew, jakie były formy wynagradzania, czy pensja była stała itp; te wszystkie okoliczności są ważne, bowiem przeciwnie z tym, co pisze Bartus.., zasada w prawie pracy - jest to roszczenie, które powinien rozpoznawać Sąd Pracy, jako roszczenie związane ze stosunkiem pracy (chociaż już wygasłym), a orzecznictwo SNu jest w tej mierze całkiem inne, niż w sprawach cywilnych; zasadą jest, iż pracodawca odpowiada za niewłaściwe obliczenie wynagrodzenia; wszystko jednak zależy od tych okoliczności sprawy, które napisałem powyżej;
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=135614


Temat: Wynagrodzenie za urlop w UK
  rozumiem wszystko, ale czy do obliczenia wynagrodzenia za dni urlopu bierze sie srednia pensje np z poprzednich miesiecy pracy? (ja np w Polsce mam za czas urlopu wyplacane wynagrodzenie ktorego podstawa jest srednia pensja z 3 ostatnich miesiecy). A konkretnie jesli pracuje w systemie godzinowym, jak obliczyc wymiar godzin z ktorego jest wyplacane wynagrodzenie na urlopie? Czy tez jest brana np srednia przepracowanych godzin w miesiacu za poprzednie miesiace i rozliczona na dni...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=100714


Temat: rozliczenie kosztorysowe
...zmieniło wysoko?ć cen lub stawek obowi?zuj?cych dotychczas w obliczeniach kosztorysowych, każda ze stron może ż?dać odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia. Nie dotyczy to jednak należno?ci uiszczonej za materiały lub robociznę przed zmian? cen lub stawek. Art. 630. § 1. Jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczno?ć przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będ?cych podstaw? obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, a zestawienie sporz?dził zamawiaj?cy, przyjmuj?cy zamówienie może ż?dać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. Jeżeli zestawienie planowanych prac sporz?dził przyjmuj?cy zamówienie, może on ż?dać podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranno?ci nie mógł przewidzieć konieczno?ci prac dodatkowych. Nie ma więc przeszkóg...
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=583


Temat: Motywacja w pracach
...napisany poprawnie, to prawdopodobnie nie uważałeś na lekcji o procentach... 94% = 0.94 Więc jeżeli pomnożymy przez tę wartość 100$, to nie wyjdzie jak w Twoim przypadku 94% $ (bo jest to 0.94 $), tylko 94$. Przykro mi, nie zabłyszczałeś w tym temacie. Nie offtopujmy już nt. matematyki, gdyż mam o niej pojęcie i nie pisałbym o tym, czego nie rozumiem. Dodam jeszcze, bo widzę, że niektórzy nadal nie rozumieją, że nie podałem wzoru na obliczenie wynagrodzenia w pracy. To był tylko przykład! Ps. Lagrange, jeżeli moja wypowiedź Cię uraziła, przepraszam, nie miałem takiego celu. Ps 2. Wystarczająco się w tej sprawie naprodukowałem, więc nie będę tu już toczyć dalszej dyskusji.
Źródło: forum.the-west.pl/showthread.php?t=32200


Temat: Wynagrodzenie, chorobowe, zaległy urlop
...liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu. PRZYKŁAD Pracownica korzystała w lutym 2008 r. z 3 dni urlopu wypoczynkowego. Jej wynagrodzenie składa się ze zmiennych składników (premia oraz dodatek funkcyjny). W przyjętym okresie rozliczeniowym (3 miesięcy) podstawa wymiaru wynosiła 6550 zł. W celu obliczenia wynagrodzenia urlopowego pracownicy należy: – ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia sumując wynagrodzenia za listopad 2007 r., które wyniosło 2000 zł, za grudzień 2007 r. – 2300 zł oraz za styczeń 2008 r. – 2250 zł (razem 6550 zł); – podzielić podstawę wymiaru przez lic zbę godzin, w czasie których pracownica świadczyła pracę w okresie, z którego ustalona została podstawa wymiaru: 6550 zł á 496...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=70358


Temat: wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
wynagrodzenie za godziny nadliczbowe   witam,normalnie pracuje od poniedziałku do piatku ale ostatnio pracodawca wyslal mnie na sobote i niedziele 100 km od miejsca pracy do innego zakładu.dojezdzac tam trzeba bylo codziennie. pracowałam po 12 godzin dziennie. wg mnie laczny czas pracy wynosil 15 godz bo wyjezdzałam spod mojego zakładu pracy i tam wracałam. pracodawca obliczając wynagrodzenie za czas pracy nie wlicza mi czasu podrózy ktory trwał ok 1,5 godz w jedna strone. moje pyt brzmi czy ma on prawo nie zapłacenia mi za czas podrozy tylko za sam pobyt na miejscu. z gory dziekuje za odpowiedz
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=60564


Temat: ulga podatkowa
ulga podatkowa   Rencista podjął pracę na 1/3 etatu. NIE ZŁOŻYŁ PIT-2. Pracodawca obliczając wynagrodzenie potrącał ulgę podatkową w wys 47,71/mies., w zw. z tym nie były odprowadzane skł. na ubezp. zdrowotne i zal. na podatek doch. ponieważ ulga pokrywała wszystko. Jak to wszystko naprawić. Czy pracownik powinien oddać częć wynagr. na składki, czy pracodawca powiniem sam pokryć te składki skoro to on zawinił.
Źródło: klub.egospodarka.pl/showthread.php?t=44


Temat: mobbing w pracy
...na to, iż każde upomnienie się o przestrzeganie ich praw, kończy się zwrotem pracodawcy: „jak ci się nie podoba to się zwolnij”. Oczywiście takie powiedzenie pracodawcy byłoby dopuszczalne, gdyby pracownik żądał jakiś subiektywnie potrzebnych mu warunków do wykonywania pracy a nie np. sprzętu ochrony osobistej koniecznego do bezpiecznego wykonywania pracy, informacji na temat zasad wynagradzania czy sposobu obliczenia wynagrodzenia za pracę, przestrzegania przepisów o czasie pracy itp. Powszechne są zjawiska presji na pracowników w zakresie tolerowania i przyczyniania się do fałszowania ewidencji czasu pracy. Niekiedy pracownicy pracują po 12 i więcej godzin na dobę, natomiast w ewidencji figuruje godzin 8, czyli nie ma żadnych godzin nadliczbowych. Jest to zwykłe oszustwo i złodziejstwo ze strony pracodawcy w tej sposób...
Źródło: ekipa.eu/forum/viewtopic.php?t=1520


Temat: wypłata wynagrodzenia w ciąży, a regulamin
wypłata wynagrodzenia w ciąży, a regulamin   Witam, bardzo proszę o pomoc. Jestem w ciąży i kiepsko się czuje, mój lekarz zachęca mnie do wzięcia zwolnienia. Tylko problem jest w tym, że moje wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia podstawowego i prowizji (pracuje jako handlowiec), a ostatnio w regulaminie wypłaty wynagrodzenia przeczyłam ‟W przypadku obliczenia wynagrodzenia za usprawiedliwioną nieobecność w pracy uwzględnia się tylko wynagrodzenia zasadnicze” Moje pytanie jest czy taki zapis jest zgodny z prawem? W końcu jestem w ciąży i powinnam otrzymywać 100% wynagrodzenia jakie otrzymywałam do tej pory, a nie tylko 100% podstawy. Będę wdzięczna za pomoc. Pozdrawiam
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=98351


Temat: Obliczenie urlopu pracownika tymcz
...ma szczególne znaczenie wówczas, gdy praca tymczasowa nie rozpoczyna się od pierwszego dnia danego miesiąca tylko w innym dniu miesiąca. Urlop wówczas przysługuje nie "za miesiąc kalendarzowy", lecz po upływie 30 dni zatrudnienia. Obliczanie dniówki na podstawie całego okresu zatrudnienia tymczasowego jest według mnie absurdem. Przy urlopach udzielanych z dużym opóźnieniem, tak jak w tym przypadku - uważam, że podstawą do obliczenia wynagrodzenia jest wynagrodzenie otrzymane za 30 dni poprzedzające bezpośrednio udzielenie tego urlopu. Ale podkreślam, jest to moje zdanie a nie opinia prawna.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=7170


Temat: Dodatkowa praca.
...w związku ze sprawowanym przez niego nadzorem lub dozorem, płatny do dnia 20 każdego miesiąca. 2. Ryczałt za sprawowanie jednego dozoru lub nadzoru wynosi od 2% do 4% kwoty bazowej ustalonej dla kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. 3. W wypadku gdy ogłoszenie przepisów, o których mowa w ust. 2, nastąpi po dniu 1 stycznia roku, którego dotyczy ustawa budżetowa, podstawę obliczenia wynagrodzenia za okres od 1 stycznia do dnia ogłoszenia nowych przepisów stanowi kwota bazowa w wysokości obowiązującej w grudniu roku poprzedniego. 4. Za przeprowadzenie wywiadu w postępowaniu wykonawczym w sprawie nieobjętej dozorem lub nadzorem prezes sądu rejonowego przyznaje kuratorowi społecznemu ryczałt z tytułu zwrotu kosztów w wysokości 4% kwoty bazowej, o której mowa w ust. 2. Art. 91. 1. Kuratorowi społecznemu...
Źródło: celnicy.pl/showthread.php?t=6034


Temat: Wyliczenie wynagrodzenia
...x (17 dni x8 godz.) = 2.428,96 3000 - 2428,96 = 571,04 za okres 01-06 grudnia ------------------------------------------------------------ 1500 : 168 = 8,93 8,93 x (4 dni x 8 godz.) = 285,76 1500 - 285,76 = 1214,24 za okres 07-31 grudnia ------------------------------------------------------------- Razem za cały m-c 571,04 + 1214,24 = 1785,28 Drobna różnica między moim, a Miluchnym wyliczeniem wynkia z przyjętego sposobu obliczenia wynagrodzenia (u niej w dniach, u mnie w godzinach). Niby drobiazg ale zgodnie z powołanym roporz. należy liczyć w godzinach
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=2914


Temat: Kwota wynagrodzenia - umowa o prace, okres próbny, wypowiedzenie
...do 10go stycznia. Nie wykorzystałem przez okres pracy żadnych urlopów. Zapytałem, co w związku z tym, powiedziano mi, że dostanę ekwiwalent. Wg moich obliczeń przysługuje mi ich 3 dni z ułamkiem (liczyłem odpowiednio dzieląc liczbe dni przysługujących na umowie o pracę, przez ilosc miesięcy przepracowanych). Styczeń miał 21 dni roboczych, z czego pracowałem 6 (2giego stycznia też). Zarobki netto to nieco ponad 1500zł, obliczając wynagrodzenie sposobem z tego forum (TEN POST, mówi on o pracy na czas nieokreślony, nie wiem czy to duża różnica, prosze o poprawienie jeśli tak), wychodzi więc: 1500 - (((1500 / (21*8 )) * (15*8 )) = 429zł. Licząc nawet za urlop (TEN LINK) ok 200zł. Pal licho nawet 50 zł za dzień to wraz otrzymane 489zł za styczeń to chyba za mało. Mylę się :?: Jeśli ktoś się orientuje bardzo proszę o pomoc, bo nie mam po prostu kogo spytać,...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=45590


Temat: Wynagordzenie za godziny nadliczbowe
jeżeli obliczając wynagrodzenie odjęłaś godziny które pracownik otrzymał jako odbiór (czyli za ten czas, gdy go nie było w firmie bo odbierał czas wolny - nie zapłaciłaś) to jak najbardziej musisz zapłacić za nadgodziny (już bez dodatku). Oddanie czasu wolnego znosi zapłatę dodatku, ale nie wypłaty za nadgodziny.
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=3510


Temat: videofilmowanie weselne
...niż na cztery tygodnie przed terminem imprezy objętej treścią niniejszej umowy. W umowie określona jest z góry cena za filmowanie ( chyba jest to cena ryczałtowa), stąd ten paragraf wydaje się być ( proszę o odniesienie się do tego poglądu) niezgodny z art. 632 par.1 KC PARAGRAF 2 1.Jeśli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zamówieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia, przyjmujący zamówienie może żądać odpowiedniego podwyższenia umówionego wynagrodzenia. 2.Przyjmujący zamówienie może odmówić przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zamówieniu prac planowanych będących podstawą
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=111808


Temat: Jak obliczyć należne wynagrodzenie ?
Jak obliczyć należne wynagrodzenie ?   Witam wszystkich. Mam pytanie odnośnie obliczenia wynagrodzenia, przedstawię po krótce sytuację: moja żona pracuje w sklepie ogólnospożywczym od poniedziałku do soboty na dwie zmiany 6-14 lub 14-22, do tego co trzecią niedzielę 11 godz. Za tą niedzielę na następną sobotę wolną. Czy mógłby mi ktoś pomóc w obliczeniu należnego wynagrodzenia? Na umowie jest najniższa krajowa. Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=99907


Temat: Obliczenie wynagrodzenia L4
Obliczenie wynagrodzenia L4   Witam, moje pytanie jest dość nietypowe więc najpierw opiszę całą sytuację. Osoba pracuje w zakładzie A gdzie jest zatrudniona w pełnym wymiarze pracy (umowa o pracę). Podczas pracy w firmie A osoba bierze bezpłatny urlop i udaje się w okresie urlopu na kontrakt zagraniczny do Niemiec na okres 30dni roboczych z polskiej firmy (firma B). Praca w firmie B jest na czas określony na podstawie...
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=145263subiektywnie w obiektywie

Designed By Royalty-Free.Org